ModeLinksUIDGIDSizeModifiedName
-rw-rw-r--125410310Tue, 08 Sep 2020 16:16:04 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-test.cro-ngi.hr-se.scope.unina.it-2811-30953
-rw-rw-r--125310310Sun, 24 Nov 2019 18:02:14 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-se.scope.unina.it-2811-4139
drwxrwxr-x320601031.6KTue, 09 Feb 2021 02:46:12 GMTgenerated
drwxrwxr-x1254103122Mon, 27 Jul 2020 17:17:18 GMTnagios-argo-mon-devel.egi.cro-ngi.hr
drwxrwxr-x125410357Tue, 02 Feb 2021 16:55:59 GMTnagios-argo-mon-old.egi.cro-ngi.hr
drwxrwxr-x125410376Tue, 10 Mar 2020 10:53:56 GMTnagios-argo-mon-test.cro-ngi.hr
drwxrwxr-x1123103527Thu, 24 Mar 2016 22:07:22 GMTnagios-argo-mon.egi.cro-ngi.hr
drwxrwxr-x1253103275Fri, 05 Apr 2019 13:42:21 GMTnagios-argo-mon2.egi.eu
drwxrwxr-x125310371Tue, 11 Sep 2018 11:58:18 GMTnagios-snf-3988
drwxrwxr-x12481031.0KWed, 18 May 2016 15:11:45 GMTnagios-snf-702430
drwxrwxr-x112310357Tue, 19 May 2015 18:33:44 GMTnagios-vcl-1-138.srce.hr
drwxrwxr-x112310357Fri, 18 Sep 2015 07:05:43 GMTnagios-vcl-1-143.srce.hr
-rw-rw-r--110111820Fri, 21 Sep 2012 04:59:05 GMTtestfile-put-1348203748-5c6fe50ed703.txt
-rw-rw-r--11011180Wed, 17 Oct 2012 17:29:33 GMTtestfile-put-1350495278-bd65c186690c.txt
-rw-rw-r--11011180Wed, 17 Oct 2012 17:37:36 GMTtestfile-put-1350495762-2f6e1254e82d.txt
-rw-rw-r--11021180Wed, 17 Oct 2012 17:38:31 GMTtestfile-put-1350495817-4817f2e3b159.txt
-rw-rw-r--11011180Wed, 17 Oct 2012 17:44:32 GMTtestfile-put-1350496177-031c604b3399.txt
-rw-rw-r--11011180Wed, 17 Oct 2012 17:52:36 GMTtestfile-put-1350496662-4808e85518f0.txt
-rw-rw-r--11021180Wed, 17 Oct 2012 17:53:31 GMTtestfile-put-1350496717-494330576ab7.txt
-rw-rw-r--11011180Wed, 17 Oct 2012 17:59:36 GMTtestfile-put-1350497082-70faabd3be75.txt
-rw-rw-r--11011180Wed, 17 Oct 2012 18:07:36 GMTtestfile-put-1350497561-cf2c55aedbd1.txt
-rw-rw-r--11021180Wed, 17 Oct 2012 18:08:31 GMTtestfile-put-1350497617-e7c795d6340e.txt
-rw-rw-r--11021180Wed, 17 Oct 2012 18:23:31 GMTtestfile-put-1350498517-ae4babc11b98.txt
-rw-rw-r--11011180Wed, 17 Oct 2012 18:59:33 GMTtestfile-put-1350500678-546eefcdc305.txt
-rw-rw-r--11011180Wed, 17 Oct 2012 19:07:34 GMTtestfile-put-1350501160-aef4b7e552ea.txt
-rw-rw-r--11021180Wed, 17 Oct 2012 19:23:31 GMTtestfile-put-1350502117-ad9af0969005.txt
-rw-rw-r--11011180Wed, 17 Oct 2012 19:59:33 GMTtestfile-put-1350504278-8036043df11d.txt
-rw-rw-r--11011180Wed, 17 Oct 2012 20:07:34 GMTtestfile-put-1350504760-701fe91813ad.txt
-rw-rw-r--11021180Thu, 18 Oct 2012 15:23:23 GMTtestfile-put-1350573805-479f6125e421.txt
-rw-rw-r--11011180Thu, 18 Oct 2012 15:27:48 GMTtestfile-put-1350574070-8fa62f56fe2f.txt
-rw-rw-r--11011180Thu, 18 Oct 2012 15:32:03 GMTtestfile-put-1350574324-a765e2ae63af.txt
-rw-rw-r--11021180Thu, 18 Oct 2012 15:38:32 GMTtestfile-put-1350574714-9df5e0ea0e69.txt
-rw-rw-r--11011180Thu, 18 Oct 2012 15:42:48 GMTtestfile-put-1350574970-d4dd739bcf58.txt
-rw-rw-r--11021180Thu, 18 Oct 2012 15:46:59 GMTtestfile-put-1350575222-d883745490ff.txt
-rw-rw-r--11011180Thu, 18 Oct 2012 15:47:03 GMTtestfile-put-1350575225-a654ad33e93a.txt
-rw-rw-r--11011180Mon, 12 Nov 2012 11:33:48 GMTtestfile-put-1352720116-2fff51f170fe.txt
-rw-rw-r--11021180Mon, 12 Nov 2012 11:45:00 GMTtestfile-put-1352720788-6cc53a7eeca6.txt
-rw-rw-r--11011180Mon, 12 Nov 2012 11:45:23 GMTtestfile-put-1352720811-1fea777a176e.txt
-rw-rw-r--11021180Mon, 12 Nov 2012 11:46:15 GMTtestfile-put-1352720863-d96cc857c7b0.txt
-rw-rw-r--11011180Mon, 12 Nov 2012 11:48:48 GMTtestfile-put-1352721016-f3914e51085e.txt
-rw-rw-r--11021180Mon, 12 Nov 2012 12:00:00 GMTtestfile-put-1352721688-ac6f4ef61752.txt
-rw-rw-r--11011180Mon, 12 Nov 2012 12:00:25 GMTtestfile-put-1352721714-65c3dbe0d67e.txt
-rw-rw-r--11021180Mon, 12 Nov 2012 12:01:15 GMTtestfile-put-1352721763-509ed662dd4d.txt
-rw-rw-r--11011180Mon, 12 Nov 2012 12:03:48 GMTtestfile-put-1352721916-165cd534712e.txt
-rw-rw-r--11021180Mon, 12 Nov 2012 12:14:59 GMTtestfile-put-1352722588-f67674ac0cef.txt
-rw-rw-r--11011180Mon, 12 Nov 2012 12:15:25 GMTtestfile-put-1352722613-30ce7fd52af9.txt
-rw-rw-r--11011180Mon, 12 Nov 2012 12:18:48 GMTtestfile-put-1352722817-f031f67eaf0a.txt
-rw-rw-r--11021180Mon, 12 Nov 2012 12:20:24 GMTtestfile-put-1352722913-89459336abb5.txt
-rw-rw-r--11021180Mon, 12 Nov 2012 12:30:00 GMTtestfile-put-1352723489-3d4a5d441309.txt
-rw-rw-r--11011180Mon, 12 Nov 2012 12:30:27 GMTtestfile-put-1352723515-ba64d67318dc.txt
-rw-rw-r--11021180Mon, 12 Nov 2012 12:35:23 GMTtestfile-put-1352723812-3140b5b77500.txt
-rw-rw-r--11011180Mon, 12 Nov 2012 13:18:48 GMTtestfile-put-1352726416-cee82067e2e7.txt
-rw-rw-r--11021180Mon, 12 Nov 2012 13:29:59 GMTtestfile-put-1352727088-0bcbc758a43a.txt
-rw-rw-r--11011180Mon, 12 Nov 2012 13:30:27 GMTtestfile-put-1352727116-b9eece911ba7.txt
-rw-rw-r--11021180Mon, 12 Nov 2012 13:35:23 GMTtestfile-put-1352727412-d73a2d1ea3a5.txt
-rw-rw-r--110211820Tue, 13 Nov 2012 10:31:32 GMTtestfile-put-1352802688-5b9dc8391bad.txt
-rw-rw-r--110111820Fri, 28 Dec 2012 14:58:49 GMTtestfile-put-1356706827-89e00915f70d.txt
-rw-rw-r--113211820Wed, 20 Feb 2013 14:54:06 GMTtestfile-put-1361372286-f80f557187bc.txt
-rw-rw-r--110111820Wed, 20 Feb 2013 14:55:05 GMTtestfile-put-1361372344-cad1b8929097.txt
-rw-rw-r--11321180Thu, 21 Feb 2013 16:06:32 GMTtestfile-put-1361463090-d27b64b75a21.txt
-rw-rw-r--11021180Thu, 21 Feb 2013 16:08:59 GMTtestfile-put-1361463237-f03e7100b76c.txt
-rw-rw-r--11011180Thu, 21 Feb 2013 16:09:14 GMTtestfile-put-1361463251-522a24fe6f2c.txt
-rw-rw-r--11321180Thu, 21 Feb 2013 16:21:31 GMTtestfile-put-1361463989-b0342c75ea3d.txt
-rw-rw-r--11021180Thu, 21 Feb 2013 16:23:59 GMTtestfile-put-1361464137-5a05939fc761.txt
-rw-rw-r--11011180Thu, 21 Feb 2013 16:24:15 GMTtestfile-put-1361464153-764255192c90.txt
-rw-rw-r--11321180Thu, 21 Feb 2013 16:36:31 GMTtestfile-put-1361464889-484a9b9f55f3.txt
-rw-rw-r--11021180Thu, 21 Feb 2013 16:39:05 GMTtestfile-put-1361465043-71827e0dad16.txt
-rw-rw-r--11011180Thu, 21 Feb 2013 16:39:16 GMTtestfile-put-1361465053-aef3618b0fdd.txt
-rw-rw-r--11321180Thu, 21 Feb 2013 16:51:32 GMTtestfile-put-1361465789-5d0800736949.txt
-rw-rw-r--11021180Thu, 21 Feb 2013 16:54:06 GMTtestfile-put-1361465943-cb375df30316.txt
-rw-rw-r--11011180Thu, 21 Feb 2013 16:54:19 GMTtestfile-put-1361465957-2e53ff3ed0f7.txt
-rw-rw-r--11321180Thu, 21 Feb 2013 17:51:31 GMTtestfile-put-1361469389-bbcfb57c3dc3.txt
-rw-rw-r--11021180Thu, 21 Feb 2013 17:54:05 GMTtestfile-put-1361469543-422a86a3d2ae.txt
-rw-rw-r--11011180Thu, 21 Feb 2013 17:54:30 GMTtestfile-put-1361469569-4bfc2d36bc33.txt
-rw-rw-r--11321180Thu, 21 Feb 2013 18:51:31 GMTtestfile-put-1361472989-d31b650d7eb0.txt
-rw-rw-r--11021180Thu, 21 Feb 2013 18:54:05 GMTtestfile-put-1361473143-6af05cf0e2cd.txt
-rw-rw-r--11011180Thu, 21 Feb 2013 18:54:23 GMTtestfile-put-1361473162-65fcff7d6b5e.txt
-rw-rw-r--11321180Thu, 21 Feb 2013 19:51:32 GMTtestfile-put-1361476589-0abba6c577b4.txt
-rw-rw-r--11021180Thu, 21 Feb 2013 19:54:04 GMTtestfile-put-1361476743-78e0d02c9c55.txt
-rw-rw-r--11011180Thu, 21 Feb 2013 19:54:23 GMTtestfile-put-1361476761-ae73493db07c.txt
-rw-rw-r--110211820Fri, 16 Aug 2013 10:51:59 GMTtestfile-put-1376650248-1f2c4af67cd1.txt
-rw-rw-r--110211820Sat, 17 Aug 2013 16:09:30 GMTtestfile-put-1376755622-c555fd8a0e3f.txt
-rw-rw-r--11021180Wed, 09 Oct 2013 10:48:15 GMTtestfile-put-1381315694-20ca7ac99a45.txt
-rw-rw-r--11021180Wed, 09 Oct 2013 11:48:16 GMTtestfile-put-1381319296-23959b7618f7.txt
-rw-rw-r--11021180Wed, 09 Oct 2013 12:48:15 GMTtestfile-put-1381322895-2883c17ce781.txt
-rw-rw-r--11021180Wed, 09 Oct 2013 13:48:15 GMTtestfile-put-1381326495-7180ae01831f.txt
-rw-rw-r--11021180Wed, 09 Oct 2013 13:59:11 GMTtestfile-put-1381327152-3a8afdc2a121.txt
-rw-rw-r--11021180Thu, 28 Nov 2013 11:31:55 GMTtestfile-put-1385638339-84d4e5a8c5db.txt
-rw-rw-r--11021180Thu, 28 Nov 2013 11:46:54 GMTtestfile-put-1385639238-b40a815a48cc.txt
-rw-rw-r--11821180Sun, 14 Sep 2014 21:45:37 GMTtestfile-put-1410731171-03a903b9bc8d.txt
-rw-rw-r--11821180Sun, 14 Sep 2014 21:56:39 GMTtestfile-put-1410731833-c8940301ae84.txt
-rw-rw-r--11821180Tue, 16 Sep 2014 08:54:56 GMTtestfile-put-1410857721-9f30a5fd9643.txt
-rw-rw-r--11821180Tue, 16 Sep 2014 11:09:57 GMTtestfile-put-1410865822-db0dd81f2b70.txt
-rw-rw-r--11821180Fri, 26 Dec 2014 20:22:09 GMTtestfile-put-1419625490-58777d271c83.txt
-rw-rw-r--11821180Sat, 27 Dec 2014 13:05:51 GMTtestfile-put-1419685583-cbcfd6b9b7b5.txt
-rw-rw-r--118211820Sun, 04 Jan 2015 14:15:10 GMTtestfile-put-1420380935-29284756f53e.txt
-rw-rw-r--11821180Tue, 13 Jan 2015 11:41:36 GMTtestfile-put-1421149365-987c9bca2028.txt
-rw-rw-r--11821180Fri, 23 Jan 2015 18:57:14 GMTtestfile-put-1422039502-cab93bb8fa1e.txt
-rw-rw-r--11821180Tue, 27 Jan 2015 14:02:46 GMTtestfile-put-1422367411-01007c258d52.txt
-rw-rw-r--11821180Tue, 27 Jan 2015 16:02:46 GMTtestfile-put-1422374611-bddefdcafcae.txt
-rw-rw-r--11821180Tue, 27 Jan 2015 16:17:46 GMTtestfile-put-1422375511-3c1bbc54fd4f.txt
-rw-rw-r--11821180Tue, 27 Jan 2015 16:32:46 GMTtestfile-put-1422376411-c116adf59e3b.txt
-rw-rw-r--11821180Tue, 27 Jan 2015 16:47:46 GMTtestfile-put-1422377311-9c4b9372172f.txt
-rw-rw-r--11821180Tue, 27 Jan 2015 18:47:45 GMTtestfile-put-1422384511-208eec01db50.txt
-rw-rw-r--11821180Tue, 27 Jan 2015 19:02:48 GMTtestfile-put-1422385413-d95f534f967e.txt
-rw-rw-r--112310320Sun, 28 Jun 2015 02:43:59 GMTtestfile-put-1435459424-78f2c3551627.txt
-rw-rw-r--112310320Sun, 28 Jun 2015 19:05:06 GMTtestfile-put-1435518302-8ec0a07074aa.txt
-rw-rw-r--12321180Mon, 03 Aug 2015 19:38:41 GMTtestfile-put-1438630720-66021488b32d.txt
-rw-rw-r--12321180Mon, 03 Aug 2015 19:53:41 GMTtestfile-put-1438631620-916ad30ebb74.txt
-rw-rw-r--12321180Tue, 04 Aug 2015 07:57:56 GMTtestfile-put-1438675075-c308c0a62b9b.txt
-rw-rw-r--112310320Tue, 29 Sep 2015 04:14:51 GMTtestfile-put-1443500088-d16f9046b835.txt
-rw-rw-r--125410320Fri, 28 Jul 2017 14:15:21 GMTtestfile-put-1501251309-aab3b3a2737d.txt
-rw-rw-r--125410320Fri, 10 Nov 2017 10:50:12 GMTtestfile-put-1510311009-f54a2098101b.txt
-rw-rw-r--125410320Sat, 27 Jan 2018 07:46:30 GMTtestfile-put-1517039186-92384d08ef8e.txt
-rw-rw-r--125410320Sat, 27 Jan 2018 10:46:31 GMTtestfile-put-1517049987-9c636864bca3.txt
-rw-rw-r--125410320Sat, 27 Jan 2018 16:46:54 GMTtestfile-put-1517071610-af9f9572ca4e.txt
-rw-rw-r--125410320Sun, 28 Jan 2018 16:47:36 GMTtestfile-put-1517158052-756716c496c9.txt
-rw-rw-r--125410320Mon, 29 Jan 2018 04:47:13 GMTtestfile-put-1517201229-5245f65f54eb.txt
-rw-rw-r--125410320Mon, 12 Feb 2018 12:05:32 GMTtestfile-put-1518437128-270511c327fa.txt
-rw-rw-r--125310320Thu, 05 Apr 2018 14:09:27 GMTtestfile-put-1522937363-7b70432d9d9b.txt
-rw-rw-r--125410320Sun, 08 Apr 2018 16:48:37 GMTtestfile-put-1523206113-21937bb7f305.txt
-rw-rw-r--125410320Wed, 11 Apr 2018 08:57:24 GMTtestfile-put-1523437042-058ad922dbd1.txt
-rw-rw-r--125410320Wed, 11 Apr 2018 13:58:02 GMTtestfile-put-1523455080-e6502c5198d1.txt
-rw-rw-r--125410320Sat, 21 Apr 2018 02:39:46 GMTtestfile-put-1524278384-b9425e9ea2f7.txt
-rw-rw-r--125410320Tue, 24 Apr 2018 09:39:57 GMTtestfile-put-1524562795-813fcceaf56d.txt
-rw-rw-r--125310320Sun, 29 Apr 2018 05:57:44 GMTtestfile-put-1524981460-c5472806adf4.txt
-rw-rw-r--125410320Thu, 03 May 2018 12:02:37 GMTtestfile-put-1525348955-1ff2cd6e364f.txt
-rw-rw-r--125410320Fri, 04 May 2018 03:03:33 GMTtestfile-put-1525403010-7f64c0116dbd.txt
-rw-rw-r--125410320Sat, 05 May 2018 21:02:51 GMTtestfile-put-1525554168-6fc2b7fb88b2.txt
-rw-rw-r--125410320Sun, 06 May 2018 13:03:20 GMTtestfile-put-1525611798-e7356c4ae5c5.txt
-rw-rw-r--125410320Mon, 07 May 2018 18:03:32 GMTtestfile-put-1525716209-e5ba42528410.txt
-rw-rw-r--125410320Sun, 05 Aug 2018 17:47:14 GMTtestfile-put-1533491231-a390df982bf1.txt